نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود | ثبت شرکت

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

۱- در صورتی جلسه با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.

۲- صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء امضاء شود ویک نسخه آن تحویل واحد ثبت شرکتها شود.

۳-در صورتی که سمت اعضای هیأت مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیأت مدیره مراتب به واحد ثبت شرکتها اعلام گردد.

۴- صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ جلسه تحویل واحد ثبت شرکتها شود.

Print Friendly

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *